Cases

Swirl

M&A related

Een klant (eenmanszaak) van een accountantskantoor uit het Antwerpse wil een onderneming overnemen om zo haar activiteiten uit te breiden binnen een bepaalde niche. De onderneming in kwestie was een productiebedrijf met een 10-tal personeelsleden dat de eigenaar wilde overdragen om op pensioen te gaan.

Aan het accountantskantoor werd gevraagd om assistentie bij de due diligence, die zowel een fiscale, financiële als juridische insteek diende te hebben. Het accountantskantoor nam zelf de fiscale aspecten voor z’n rekening maar kon op dat moment niet voldoende mensen met kennis van zaken vrijmaken voor het financiële luik. Hiervoor schakelde het kantoor ons in.

“Zowel de klant als het accountantskantoor waren tevreden met de tussenkomst, wat resulteerde in meerdere gezamenlijke projecten.”

Aan het accountantskantoor werd gevraagd om assistentie bij de due diligence, die zowel een fiscale, financiële als juridische insteek diende te hebben. Het accountantskantoor nam zelf de fiscale aspecten voor z’n rekening maar kon op dat moment niet voldoende mensen met kennis van zaken vrijmaken voor het financiële luik. Hiervoor schakelde het kantoor ons in.

Onze opdracht bevatte zowel een uitgebreide analyse van de historische cijfers, als een uitgebreide waardering op basis van toekomstige cash flows. Daarnaast konden we de klant bijstaan door een klankbord te zijn bij de verdere uitwerking van een business plan naar de toekomst en het vertalen van de bevindingen uit de due diligence naar aanbevelingen en bewoordingen die opgenomen zijn in de koopovereenkomst (zoals een correcte en aan de target aangepaste formulering van een earn-out formule, definities van wat wel en niet in werkkapitaal vervat zit, …).

Zowel de klant als het accountantskantoor waren tevreden met de tussenkomst, wat resulteerde in meerdere gezamenlijke projecten.

Financing related

Groeibedrijf met een sterke poot in de horeca-sector ziet plots de helft van zijn business wegvallen, zonder een duidelijk zicht op herstel. De overheidsmaatregelen (uitstel bedrijfsvoorheffing, terugbetaling kapitaal kredieten, tijdelijke werkloosheid,…) helpen vooral om de cash-burn gedurende de eerste maanden te beperken, maar lossen de problematiek niet fundamenteel op.
Het bedrijf heeft niet alleen middelen nodig om de liquiditeitspositie te versterken, maar ook extra kapitaal om andere markten verder te ontwikkelen en hier iemand voor aan te werven. De banken gaan niet meer mee.

“We hebben dit groeibedrijf geholpen met het opstellen van sterk business en financieel plan met een gedetailleerde cash flow planning.”

De oplossing bestond uit een versterking van de solvabiliteit en liquiditeit door een achtergestelde lening van PMV. Deze lening is duurder dan bancaire kredieten, maar de enige optie buiten een kapitaalsverhoging van de aandeelhouders of nieuwe investeerders. Een andere voordeel is dat dankzij het achtergesteld karakter (quasi-eigen vermogen), ook de banken terug ruimte zien om bijkomende kredieten te verstrekken.

We hebben dit groeibedrijf geholpen met het opstellen van sterk business en financieel plan met een gedetailleerde cash flow planning hetgeen cruciaal was voor het bekomen van deze lening. Bovendien had het inschakelen van experten een positief effect op de uitkomst van de due diligence die PMV liet uitvoeren. Hoe beter de kwaliteit van de voorbereiding, hoe vlotter het proces verloopt en hoe sneller het groeibedrijf het geld op rekening had.

Verder hebben we de onderneming ook geholpen met een besparing op de loonkost via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

M&A / IT related

Een bedrijf ziet een interessante opportuniteit in het verwerven van een controleparticipatie in een andere vennootschap. Een substantieel deel van de strategie is gebouwd op een snelle en vlotte integratie van de klant, en meer specifiek de door die klant ontwikkelde softwareplatformen. Om het potentieel correct in te schatten, maar vooral om de risico’s (en mogelijke aansprakelijkheden) tot een minimum te beperken wordt ons gevraagd een technical due diligence uit te voeren.

“De finale conclusies geven de overnemende partij een duidelijke SWOT-analyse, met focus op kritische aandachtspunten die de aansprakelijkheid en continuïteit kunnen beïnvloeden. ”

Het onderzoek omvat een assessment en technische discussie met de target, waarbij aandacht besteed wordt aan verschillende aspecten zoals architectuur en infrastructuur, gemaakte technologiekeuzes, methodologie, databeheer, security, documentatie, versiebeheer, en compliance. In dit specifieke geval wordt ook de roadmap van de softwareomgeving geëvalueerd, omdat de continuïteit en verdere ontwikkeling essentieel zijn bij het uitvoeren van de beoogde strategie. Hierbij wordt ook nagegaan in welke mate er gebruik gemaakt wordt van externe software, het gebruik van licenties en andere IP-gerelateerde aspecten.

De finale conclusies geven de overnemende partij een duidelijke SWOT-analyse, met focus op kritische aandachtspunten die de aansprakelijkheid en continuïteit kunnen beïnvloeden. Ook de positieve punten worden gedocumenteerd, samen met verbeterpunten die overwogen kunnen worden bij de verdere ontwikkelingen.

Deze analyse werd met de target gedeeld, die dit ook als zeer positief ervaren heeft tijdens de volledige due diligence.

Rapporteringtool

Een middelgroot bouwbedrijf dat ook actief is in projectontwikkeling, kampte met het probleem dat er geen structurele rapportering beschikbaar was. De informatie was versnipperd over verschillende systemen. Er was geen personeel met de nodige kwalificaties beschikbaar, wat maakte dat het management en banken laattijdig of zelfs helemaal niet over de nodige (correcte) informatie konden beschikken.

Na een korte analyse van de aanwezige systemen en behoeftes, hebben we een rapporteringtool opgemaakt die het mogelijk maakte om maandelijks via exports uit het ERP systeem, CRM-tools en de boekhouding te komen tot een gedetailleerde rapportering. Na een korte opleiding kan de interne boekhouder op een eenvoudige en snelle manier de nodige informatie correct aanleveren.

“We hebben een rapporteringtool opgemaakt die het mogelijk maakte om maandelijks via exports uit het ERP systeem, CRM-tools en de boekhouding te komen tot een gedetailleerde rapportering.”

Volgende rapporten werden opgesteld: werken in uitvoering, een “borrowing base”-rapport voor de banken, overzicht van verkoopprojecten, financieringen, en maandelijkse P&L, balans en cashflow statements, én dit voor alle bedrijven van deze groep (inclusief een aggretatie van deze gegevens in één rapport). Deze rapporten zijn steeds maandelijks enkele uren na de closing beschikbaar, waardoor het bedrijf veel sneller weet waar het aan toe is, en zo ook kan handelen.

Grants & incentives related

Een buitenlands bedrijf wil zich in België vestigen voor de productie van een hoog innovatieve, duurzame oplossing in de micro-elektronica in de automotive sector. Redenen om zich hier te vestigen zijn het kennisnetwerk inzake micro-elektronica en de centrale ligging.

De oplossing die onderneming biedt, stond nog niet volledig op punt. Wij hebben de onderneming geholpen bij het aanvragen van subsidies en fiscale steunmaatregelen voor innovatie en investeringen. Concreet kon niet alleen bijna 50% van de ontwikkelingskost en 10% van de investeringen gecofinancierd worden met een subsidie, maar werd er ook bespaard op de loonkost van medewerkers via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

“Wij hebben de onderneming geholpen bij het aanvragen van subsidies en fiscale steunmaatregelen voor innovatie en investeringen.”

Bij valorsatie kan men bovendien een fundamentele vermindering van de vennootschapsbelasting krijgen op de winsten die de onderneming maakt in toekomstige jaren dankzij de innovatieve oplossing.

Wij hebben de onderneming geholpen bij al deze aspecten,-van A tot Z-, inclusief een analyse hoe zij maximaal steun kan genieten, het aanvragen van de overheidssteun en het verdedigen voor de rulingcommissie tot en met de begeleiding bij rapportage en inspectie.

Personenbelasting related

Een accountantskantoor worstelt enkele dagen voor de deadline met het indienen van PB aangiftes voor haar klanten. Dankzij onze snel inzetbare consultants die een aantal aangiftes voor hun rekeningen hebben genomen, hebben ze toch alle aangiften tijdig en correct kunnen indienen.

“Dankzij onze snel inzetbare consultants hebben ze toch alle aangiften tijdig en correct kunnen indienen.”

Reorganisatie onderneming

In het kader van een opvolgingsproblematiek werden wij door het bestuursorgaan van een vennootschap gevraagd om de mogelijkheden tot het afsplitsen van een onroerend goed uit een werkvennootschap in kaart te brengen, met alle pro’s en contra’s. Hier vonden wij het opportuun om een vergadering te organiseren samen met de ondernemer en enkele experten die ‘on the spot’ gerichte vragen konden stellen. Dit maakte het mogelijk ineens de verschillende pistes te bespreken en hun effecten in kaart te brengen.

“De ondernemer had na een vergadering van 2 uur een volledig zicht op zijn mogelijkheden.”

Op deze manier had de ondernemer in kwestie, na een vergadering van 2 uur, een volledig zicht op zijn mogelijkheden en kon hij vrij snel met kennis van zaken een beslissing nemen.

Swirl