Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u een beroep doet op de diensten van ALL ABOUT EXPERTS bv, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, verwerken en vrijgeven. Dit Privacybeleid is eveneens van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten door ALL ABOUT EXPERTS bv die betrekking hebben op alle (commerciële) relaties tussen ALL ABOUT EXPERTS bv en haar klanten, prospecten en business partners.

We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering.  Deze kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën.

1.1. als klant:

Gegevens die ALL ABOUT EXPERTS bv verwerkt voor een bepaalde aangelegenheid, om klant te worden bij of nadat u reeds klant werd van ALL ABOUT EXPERTS bv. Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor de verwerkingen zoals omschreven in dit Privacybeleid, betreffen:

 • Identificatiegegevens: naam, adres, taal, etc.;
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, etc.;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, etc.;
 • Samenstelling van het gezin: huwelijk of andere vorm van samenleven, etc;
 • Financiële bijzonderheden: financiële identificatiegegevens, beroepsactiviteiten, etc.;
 • Leefgewoonten: gewoonten, bezittingen, levensstijl, etc.;
 • Woningkenmerken: eigendommen, andere zakelijke rechten op onroerende goederen, etc.;
 • Beroep en betrekking: huidige betrekking, loopbaan, etc.

Gegevens die u aan ALL ABOUT EXPERTS bv verstrekt om klant te worden in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving. Hiervoor dient u ons voorafgaandelijk uw identificatiegegevens te verstrekken. Dit gebeurt via een opdrachtbrief en E-ID reader. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van ALL ABOUT EXPERTS bv.

1.2. middels de website ontvangen gegevens:

Door het gebruik van cookies op de Website kunnen volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies, browser, toestel, etc.
 • Elektronische lokalisatiegegevens: geografische locatie, etc.

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat uzelf uw persoonsgegevens dient te verstrekken. ALL ABOUT EXPERTS bv verwerkt evenwel de persoonsgegevens die door u werden bezorgd door middel van de invulformulieren op de Website.

Deze informatie kan door ons gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
 • Nieuwsbrieven
 • Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

2. Gebruik van persoonsgegevens

ALL ABOUT EXPERTS bv verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacybeleid steeds in overeenstemming met één of meerdere van de onderstaande doeleinden:

 • het aanbieden en leveren van de diensten en goederen aangeboden door ALL ABOUT EXPERTS bv waarop beroep wordt of zal worden gedaan, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigde belang;
 • het beheer en administratie van het klantenbestand, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het verlenen van informatie na een (aan)vraag hiertoe uitgaande van u, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst;
 • het aanbieden en versturen van nieuwsbrieven, reclame en direct marketing, indien hiertoe de toestemming werd verkregen;
 • het verzekeren en verbeteren van de werking van ALL ABOUT EXPERTS bv en de Website, hierbij gesteund op de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het aanbieden en verzenden van e-mailberichten om u op de hoogte te brengen van veranderingen inzake wetgeving en onderwerpen die voor u relevant kunnen zijn, hierbij gesteund op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • het beheer en administratie van leveranciers en tussenpersonen, hierbij gesteund op de uitvoering van een overeenkomst of de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • het voldoen aan Europese en nationale antiwitwaswetgeving, hierbij gesteund op de naleving van wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan enige internationale, Europese of nationale regelgeving, hierbij gesteund op de naleving van wettelijke verplichtingen;

ALL ABOUT EXPERTS bv vraagt uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die niet compatibel zijn met dewelke in dit Privacybeleid werden beschreven.

3. Opslag persoonsgegevens

ALL ABOUT EXPERTS bv bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder de rubriek “Gebruik van persoonsgegevens”.

Indien door de wet, door de naleving van een andere wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan ALL ABOUT EXPERTS bv uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.. 

4. Beveiliging en openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

ALL ABOUT EXPERTS bv zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en doeleinden zoals omschreven in dit Privacybeleid en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management). ALL ABOUT EXPERTS bv kan dan ook gebruik maken van verwerkers, zijnde natuurlijke-, rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of ander orgaan die ten behoeve van ALL ABOUT EXPERTS bv persoonsgegevens verwerken, om uw persoonsgegevens te verwerken.

ALL ABOUT EXPERTS bv kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, om aan heersende wetgeving en reglementering te voldoen, of om de rechten van ALL ABOUT EXPERTS bv, van haar klanten en/of van u te verdedigen en te beschermen gedurende een/met het oog op een gerechtelijke procedure. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven in het kader van een wijziging in de bedrijfsstructuur van ALL ABOUT EXPERTS bv, onder andere, maar niet gelimiteerd tot een wijziging in de rechtsvorm, overname, fusie, splitsing en de gehele dan wel gedeeltelijke verkoop van de onderneming of bedrijfstak.

Indien het noodzakelijk is dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer wij (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites. 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen. 

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.  We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd. 

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Voor alle vragen en bezorgdheden aangaan de privacy van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacten op onderstaande:

ALL ABOUT EXPERTS bv
Marialei 11 bus 5
2018 Antwerpen
Website: https://www.allaboutexperts.be
E-mail: info@allaboutexperts.be
Telefoonnummer: +32 496 100 274 (Nadja De Buyser)